ගෞරව සහතිකය

202023321702X- උපයෝගිතා ආකෘතිය සඳහා පේටන්ට් බලපත්‍රය

fce1cf97_page-0001 fce1cf97_page-0002

2020231639686 - උපයෝගිතා ආකෘතිය සඳහා පේටන්ට් බලපත්‍රය

f80187b0_page-0001 f80187b0_page-0002

2021202025511 - උපයෝගිතා ආකෘතිය සඳහා පේටන්ට් බලපත්‍රය

f80187b0_page-0001 f80187b0_page-0002

2020231645808 - උපයෝගිතා ආකෘතිය සඳහා පේටන්ට් බලපත්‍රය

f80187b0_page-0001 f80187b0_page-0002

2020231646389 - උපයෝගිතා ආකෘතිය සඳහා පේටන්ට් බලපත්‍රය

f80187b0_page-0001 f80187b0_page-0002

  • ගෞරව සහතිකය (1)
  • ගෞරව සහතිකය (1)
  • ගෞරව සහතිකය (2)