විශේෂාංග නිෂ්පාදන

කර්මාන්ත

විසඳුම්

විසඳුම් (6)
 • CNC යන්ත්‍ර මධ්‍යස්ථානය
 • Infrared Optical Probe DOP40
 • ජංගම දුරකථනයේ මැද රාමුව
 • WCS ස්ථාපනය කිරීමට යන්ත්‍ර කිරීමට පෙර මැනීම සහ සැකසීම
විසඳුම් (7)
 • CNC යන්ත්‍ර මධ්‍යස්ථානය
 • Infrared Optical Probe DOP40
 • සිලින්ඩරය
 • සිදුරු මධ්‍යයේ ඛණ්ඩාංකය ග්‍රහණය කර ගැනීමට යන්ත්‍ර කිරීමට පෙර මැනීම
විසඳුම් (9)
 • CNC යන්ත්‍ර මධ්‍යස්ථානය
 • Infrared Optical Probe DOP40
 • ඔටෝමොබයිල් හබ්
 • සිදුරු මධ්‍යයේ ඛණ්ඩාංකය ග්‍රහණය කර ගැනීමට යන්ත්‍ර කිරීමට පෙර මැනීම
විසඳුම් (10)
 • CNC යන්ත්‍ර මධ්‍යස්ථානය
 • Infrared Optical Probe DOP40
 • මෝටර් නිවාස
 • සිදුරු මධ්‍යයේ ඛණ්ඩාංකය ග්‍රහණය කර ගැනීමට යන්ත්‍ර කිරීමට පෙර මැනීම
විසඳුම් (5)
 • CNC යන්ත්‍ර මධ්‍යස්ථානය
 • Infrared Optical Probe DOP40
 • මෝටර් රථ බැටරි
 • WCS ස්ථාපනය කිරීමට නැවත වැඩ කිරීමට පෙර මැනීම සහ සැකසීම
විසඳුම් (12)
 • CNC යන්ත්‍ර මධ්‍යස්ථානය
 • Infrared Optical Probe DOP40
 • ඔරලෝසු ආවරණය
 • සිදුරු මධ්‍යයේ ඛණ්ඩාංකය ග්‍රහණය කර ගැනීමට යන්ත්‍ර කිරීමට පෙර මැනීම
විසඳුම් (14)
 • CNC යන්ත්‍ර මධ්‍යස්ථානය
 • Infrared Optical Probe DOP40
 • ජංගම දුරකථනයේ සංරචක
 • බහු කුහර සඳහා WCS ස්ථාපනය කිරීමට යන්ත්‍ර කිරීමට පෙර මැනීම සහ සැකසීම
විසඳුම් (17)
 • CNC යන්ත්‍ර මධ්‍යස්ථානය
 • Infrared Optical Probe DOP40
 • ජංගම දුරකථනයේ සංරචක
 • බහු කුහර සඳහා WCS ස්ථාපනය කිරීමට යන්ත්‍ර කිරීමට පෙර මැනීම සහ සැකසීම
විසඳුම් (20)
 • CNC යන්ත්‍ර මධ්‍යස්ථානය
 • Infrared Optical Probe DOP40
 • ඩයිකාස්ට් මෙවලම්වල සංරචකය
 • WCS ස්ථාපනය කිරීමට යන්ත්‍ර කිරීමට පෙර මැනීම සහ සැකසීම
විසඳුම් (21)
 • CNC යන්ත්‍ර මධ්‍යස්ථානය
 • Infrared Optical Probe DOP40
 • ආයුධ සංරචකය
 • CTF මානයන් සත්‍යාපනය කිරීම සඳහා යන්ත්‍රකරණයෙන් පසු මැනීම
විසඳුම් (11)
 • CNC යන්ත්‍ර මධ්‍යස්ථානය
 • Infrared Optical Probe DOP40
 • ආයුධ සංරචකය
 • CTF මානයන් සත්‍යාපනය කිරීම සඳහා යන්ත්‍රකරණයෙන් පසු මැනීම
විසඳුම් (22)
 • CNC යන්ත්‍ර මධ්‍යස්ථානය
 • Infrared Optical Probe DOP40
 • ගියර්
 • CTF මානයන් සත්‍යාපනය කිරීම සඳහා යන්ත්‍රකරණයෙන් පසු මැනීම
විසඳුම් (18)
 • CNC පට්ටල
 • Infrared Optical Probe DOP40
 • Deepdraw මෙවලම්වල සංරචකය
 • CTF මානයන් සත්‍යාපනය කිරීම සඳහා යන්ත්‍රකරණයෙන් පසු මැනීම
විසඳුම් (19)
 • තිරස් යන්ත්‍ර මධ්‍යස්ථානය
 • Infrared Optical Probe DOP40
 • මෝටර් නිවාස
 • WCS ස්ථාපනය කිරීමට යන්ත්‍ර කිරීමට පෙර මැනීම සහ සැකසීම
විසඳුම් (2)
 • CNC පට්ටල
 • Wired Probe DLP25
 • ඉස්කුරුප්පු ඇණ
 • CTF මානයන් සත්‍යාපනය කිරීම සඳහා යන්ත්‍රකරණයෙන් පසු මැනීම
විසඳුම් (4)
 • ඇඹරුම් යන්තය
 • Wired Probe DLP
 • ඇඹරුම් සංරචක
 • CTF මානයන් සත්‍යාපනය කිරීම සඳහා යන්ත්‍රකරණයෙන් පසු මැනීම
විසඳුම් (15)
 • CNC කැටයම් සහ ඇඹරුම් යන්ත්රය
 • Wired Probe DLP25
 • ජංගම දුරකථනයේ කැමරා රාමුව
 • WCS ස්ථාපනය කිරීමට යන්ත්‍ර කිරීමට පෙර මැනීම සහ සැකසීම
විසඳුම් (3)
 • ද්විත්ව ස්පින්ඩල් කැටයම් සහ ඇඹරුම් යන්තය
 • රේඩියෝ පරීක්ෂණ DRP40
 • ලැප්ටොප් කවරය
 • WCS ස්ථාපනය කිරීමට යන්ත්‍ර කිරීමට පෙර මැනීම සහ සැකසීම
විසඳුම් (13)
 • CNC යන්ත්‍ර මධ්‍යස්ථානය
 • Single-axis Tool Setter DTS200
 • මෙවලම් දිග ස්වයංක්‍රීයව මැනීම සහ කැඩුණු මෙවලම් හඳුනාගැනීම
විසඳුම් (16)
 • CNC යන්ත්‍ර මධ්‍යස්ථානය
 • Single-axis Tool Setter DTS200
 • මෙවලම් දිග ස්වයංක්‍රීයව මැනීම සහ කැඩුණු මෙවලම් හඳුනාගැනීම
විසඳුම් (8)
 • CNC යන්ත්‍ර මධ්‍යස්ථානය
 • 3D Wired Tool Setter DMTS-L
 • මෙවලම් දිග සහ විෂ්කම්භය ස්වයංක්‍රීයව මැනීම සහ කැඩුණු මෙවලම් හඳුනාගැනීම
විසඳුම් (1)
 • CNC යන්ත්‍ර මධ්‍යස්ථානය
 • ලේසර් මෙවලම් කට්ටලය DNC86
 • මෙවලම් දිග සහ විෂ්කම්භය ස්වයංක්‍රීයව මැනීම සහ කැඩුණු මෙවලම් හඳුනාගැනීම
ලාංඡනය (1)
ලාංඡනය (2)
ලාංඡනය (3)
ලාංඡනය (4)
ලාංඡනය (5)
ලාංඡනය (6)
ලාංඡනය (7)
ලාංඡනය (8)
ලාංඡනය (9)